fbpx

Algemene voorwaarden

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

1. De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.

2. De leveringstermijn voor goederen of diensten zoals op de bestelbon vermeldt, geldt slechts ter indicatie. Vertraging te wijten aan de klant (zoals te laat overleggen van gevraagde informatie of ter beschikking stellen van de nodige materialen, nalaten het voorschot te betalen, …) kan in geen geval aan de verkoper/dienstverlener toegerekend worden.

Voor het verlenen van diensten zoals webdesign, drukwerk en vertalingen zie onze “Algemene verkoopsvoorwaarden Webdesign, drukwerk en vertalingen”.

Kleine, aanvaardbare afwijkingen in de geleverde goederen en diensten kunnen niet worden ingeroepen ter verbreking van de overeenkomst of om de verschuldigde bedragen niet geheel te voldoen. De overeengekomen verschuldigde bedragen zijn ook in dat geval integraal verschuldigd.

De verkoper/dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die klanten lijden door overmacht of door fouten of vertragingen die te wijten zijn aan derden (inbegrepen leveranciers). De verkoper/dienstverlener is evenmin verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door virussen of door tekortkomingen aan de apparatuur, hardware of software van de klant of van derden.

De klant is als enige verantwoordelijk voor de publicaties die de verkoper/dienstverlener in zijn opdracht realiseert. De verkoper/dienstverlener mag ervan uitgaan dat het materiaal dat hem ter beschikking wordt gesteld door de klant rechtmatig gebruikt, gepubliceerd en veruitwendigd mag worden en dat hij rechtmatig eigenaar is van de ter beschikking gestelde software. De klant staat als enige in voor de correctheid van de overgemaakte gegevens. De klant vrijwaart de verkoper/opdrachtgever voor alle gevolgen in rechte die het aanwenden van software, teksten en ander beeldmateriaal zou genereren. Enkel de klant is verantwoordelijk voor de in de teksten geuite meningen.

De klant wordt verondersteld de aangeleverde materialen, software en diensten op een rechtmatige wijze aan te wenden. Onrechtmatig, onwettelijk of strafrechtelijk beteugel baar gebruik komt enkel voor rekening van de klant.

De klant wordt verondersteld een kopij van alle gegevens en datadragers te hebben. De verkoper/dienstverlener kan niet voor het verlies ervan verantwoordelijk worden gesteld.

Indien de door de verkoper/dienstverlener geleverde dienst een tijdelijke mobilisatie voor gevolg heeft, kan hij niet worden aangesproken voor de financiële gevolgen daarvan, zoals bedrijfsschade, gederfde winst en vertragingsschade.

 3. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de klant. Voor ter plaatse uitgevoerde diensten wordt een verplaatsingsvergoeding aangerekend.

4. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen. Voor het overige geldt dat klachten betreffende de geleverde goederen of verstrekte diensten niet aanvaard kunnen worden wanneer zij niet schriftelijk toekomen binnen de zeven dagen na levering. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld te worden.

5. Leveringen zijn contant betaalbaar.

6. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De klant draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren.

7. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de zevende dag na de aangetekende verzending via post of e-mail van een aanmaning, kan de overeenkomst van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven partij.

Bij laattijdige betaling van je rekening of factuur zal een herinneringskost van 6,20 euro voor de eerste herinnering en 9,92 euro voor de tweede herinnering in rekening gebracht worden.

Voor facturen via de post zal een administratiekost van € 6 in rekening gebracht worden.

8. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest verschuldigd ten belopen van 10% op het factuurbedrag vanaf de factuurdatum. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10% op het totale factuurbedrag.

 9. Indien elektronische communicatie tussen de opdrachtgever en WTCS wordt vastgelegd op een vaste en onveranderbare drager, wordt dit door beide partijen aanvaard als bewijs tot het bewijs van het tegendeel. Beide partijen aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

 10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van het arrondissement Turnhout zijn bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen. Het Vredegerecht van het kanton Turnhout neemt kennis van geschillen die tot haar materiële bevoegdheid horen.